? Kişisel Verilerin Koruması Politikası | Güzeloğlu Hukuk Bürosu

Kişisel Verilerin Koruması Politikası

 

1. Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

Kişisel Verileri Koruma Politikası (“Politikası”), Güzeloğlu Hukuk Bürosu (“Güzeloğlu”) tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri ve bu faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (“KVKK”) ve ilişkili mevzuata uygunluğu hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacını taşımaktadır.

Güzeloğlu tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Güzeloğlu, kişisel verileri KVKK ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara ve aşağıdaki ilkelere uygun bir şekilde işlemektedir.

a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,


3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Güzeloğlu, Kişisel verileri KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla sınırlı bir şekilde işlemektedir.

a.) Çalışan ve Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Çalışanlara ilişkin kanuni ve sözleşme kaynaklı borç ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve hakların kullanılabilmesi,
 • İnternet site ve sayfalarında büromuz ve çalışanlarımız hakkında bilgilendirme amaçlı tanıtımların gerçekleştirilebilmesi,
 • Büromuz nezdindeki iş ve görevlendirme planlamalarının gerçekleştirilmesi
 • Büromuzun iç ve dış alanlarında güvenlik amaçlı video ve ses kaydı yapılması
 • Güvenlik amaçlı video ve ses kayıtlarının gerçekleştirilebilmesi, giriş ve çıkışların kontrol ve takiplerinin yapılabilmesi
 • Büromuz faaliyetleri kapsamında e-posta, bilgisayar oturum bilgileri, sistem erişimi ve benzeri bilişim sistemleri kapsamında personele özel kullanıcı adı, şifre ve yetki atamalarının gerçekleştirilmesi,
 • İnsan kaynakları yönetiminin gerçekleştirilmesi, işe alım süreçlerinin planlanması, başvuruların değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin geri dönüşlerin sağlanması,

b.) Müvekkil ve İş Ortakları

 • Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmet ve faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, bunlarla ilgili süreçlerin takibi, raporların, mütalaaların ve bilgi notlarının hazırlanması ve bunların sunulması,
 • Güncel hukuki gelişmeler hakkında rapor, mütalaa ve bilgi notlarının hazırlanması ve bunların sunulması,
 • Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan tamamlayıcı ve yardımcı ek hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi (tercüme hizmetleri, bilgi işlem hizmetleri, posta ve tebligat hizmetleri vb.)
 • Hukuki eğitimlerin sağlanması, planlamalarının gerçekleştirilmesi ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Sözleşme kaynaklı veya kanuni borçların ifası ve hakların kullanılması,
 • Muhasebe, finans ve diğer ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasının Sebepleri


Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla ve buna ilişkin açık rızanın alınması şartıyla Güzeloğlu tarafından işlenebilmekte ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Ancak kanunda veya aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde kişisel veriler, açık rıza aranmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin ve aktarılmasının gerekli olması,
 • Güzeloğlu’nun hukuki veya sözleşme kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibi ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Güzeloğlu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,


Bunların yanında, özel nitelikli kişisel veriler olan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler ancak açık rızanızın bulunması halinde aktarılmakta ve işlenmektedir.

Ancak, sağlık ve cinsel hayata ilişkin olmayan özel nitelikli kişisel verilerin kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın işlenmesi ve aktarılması mümkündür. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmaksızın yurtdışına aktarılmamaktadır. Ancak, kişisel verilerin KVKK’nın 5(2) ve 6(3)’üncü maddelerinde belirtilen şartların bulunması ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülke hakkında şu koşulların varlığı halinde açık rıza olmaksızın aktarılması da mümkündür.

a) Kurul tarafından ilgili ülkede yeterli korumanın bulunduğunun belirlenmesi veya ilan edilmesi,

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,

Bunların yanında kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurul’un izniyle yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Veriler yukarıda ayrıntısıyla belirtilen amaç, şart ve koşullar kapsamında işlenebilmekte ve çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hizmet sağlayıcılarımız, kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili olduğu değerlendirilen diğer üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Toplaması Yöntemleri

Güzeloğlu olarak kişisel verilerinizi; sözleşmeler, başvurular, faks, tarafımıza sunulan veya iletilen belgeler gibi fizik belgeler; eposta, kısa mesaj, internet sitemizde yer alan formlar, çerez uygulamaları veya benzeri yöntemler ile elektronik ortamda; yüz yüze veya uzak iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleştirilen sözlü iletişim vasıtasıyla toplanabilmekte ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları

Veri sahibi ilgili kişi olarak KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında Güzeloğlu’na başvurarak kullanabileceğiniz haklar aşağıda sıralananlar gibidir;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Yukarıda belirtilen (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


Belirtilen haklar kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Güzeloğlu Hukuk Bürosuna daha önce bildirilen ve Güzeloğlu Hukuk Bürosu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Güzeloğlu Hukuk Bürosuna aşağıda belirtilen iletişim adresleri vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Güzeloğlu Hukuk Bürosu

Adres : Akat Mahallesi Nisbetiye Caddesi Ece Apartmanı No: 49 B Blok Daire 17 34335 Etiler, İstanbul- Türkiye

E-Posta : info@guzeloglu.legal

Tel : +90 212 288 1010

Faks : +90 212 288 1015

Başvurunuzda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talebinizin konusunun bulunması gerekmektedir.

Usule uygun olarak iletmiş olduğunuz talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır ve tarafınız bilgilendirilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesinde belirtilen ücretin talep edilebilecektir.

7. Politikanın Geçerlilik Kapsamı


İşbu Politika sadece guzeloglu.legal alan adı (domain) kapsamında geçerlidir. Bu site, çeşitli sosyal medya mercileri dahil olmak üzere diğer sitelere bağlantılar içermektedir. Politika kapsamı ve Güzeloğlu’nun sorumluluğu, sadece guzeloglu.legal alan adlı siteler için geçerli olup, bu alan adlı sitelerden başka sitelere bağlantı verilse dahi bu Güzeloğlu’nun diğer alan adlı sitelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8. Güncellik Bildirimi

Güzeloğlu, yasal zorunluluk ve şartlara aykırı olmamak kaydı ile işbu Politikada değişiklik yapabilir. İlgili değişiklikler büromuz internet sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girecek olup, güncel Politika metni için lütfen sitemizi ziyaret ediniz.

9. Tanımlar

İşbu Politika kapsamında aşağıdaki ifadeler belirtilen tanımlara sahiptir.

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

b) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

c) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

d) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

e) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

f) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini