? Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni | Güzeloğlu Hukuk Bürosu

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni

Güzeloğlu Hukuk Bürosu (“Güzeloğlu”) tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Verilerin KorunmasıPolitikası’na (“Politika”) ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan amaç ve sınırlar kapsamında gerçekleştirilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Güzeloğlu, Kişisel verileri KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla sınırlı bir şekilde işlemektedir.

a.) Çalışan ve Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Çalışanlara ilişkin kanuni ve sözleşme kaynaklı borç ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve hakların kullanılabilmesi,
 • İnternet site ve sayfalarında büromuz ve çalışanlarımız hakkında bilgilendirme amaçlı tanıtımların gerçekleştirilebilmesi,
 • Büromuz nezdindeki iş ve görevlendirme planlamalarının gerçekleştirilmesi
 • Büromuzun iç ve dış alanlarında güvenlik amaçlı video ve ses kaydı yapılması
 • Güvenlik amaçlı video ve ses kayıtlarının gerçekleştirilebilmesi, giriş ve çıkışların kontrol ve takiplerinin yapılabilmesi
 • Büromuz faaliyetleri kapsamında e-posta, bilgisayar oturum bilgileri, sistem erişimi ve benzeri bilişim sistemleri kapsamında personele özel kullanıcı adı, şifre ve yetki atamalarının gerçekleştirilmesi,
 • İnsan kaynakları yönetiminin gerçekleştirilmesi, işe alım süreçlerinin planlanması, başvuruların değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin geri dönüşlerin sağlanması,

b.) Müvekkil ve İş Ortakları

 • Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmet ve faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, bunlarla ilgili süreçlerin takibi, raporların, mütalaaların ve bilgi notlarının hazırlanması ve bunların sunulması,
 • Güncel hukuki gelişmeler hakkında rapor, mütalaa ve bilgi notlarının hazırlanması ve bunların sunulması,
 • Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan tamamlayıcı ve yardımcı ek hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi (tercüme hizmetleri, bilgi işlem hizmetleri, posta ve tebligat hizmetleri vb.)
 • Hukuki eğitimlerin sağlanması, planlamalarının gerçekleştirilmesi ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Sözleşme kaynaklı veya kanuni borçların ifası ve hakların kullanılması,
 • Muhasebe, finans ve diğer ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Veriler, açık rızanızın alınması veya açık rızanızın bulunmaması halinde Politika’da veya KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında yukarıda belirtilen amaç, şart ve koşullar kapsamında çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hizmet sağlayıcılarımız, kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili olduğu değerlendirilen diğer üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Güzeloğlu olarak kişisel verilerinizi; sözleşmeler, başvurular, faks, tarafımıza sunulan veya iletilen belgeler gibi fizik belgeler; eposta, kısa mesaj, internet sitemizde yer alan formlar, çerez uygulamaları veya benzeri yöntemler ile elektronik ortamda; yüz yüze veya uzak iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleştirilen sözlü iletişim vasıtasıyla toplanabilmekte ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmektedir.


Kişisel Veriler, açık rızanızın alınması veya açık rızanızın bulunmaması halinde Politika’da veya KVKK’nın 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen sebepler kapsamında ve yukarıda belirtilen amaç, sebep ve koşullar kapsamında ve bunlarla sınırlı olarak toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları

Veri sahibi ilgili kişi olarak KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında Güzeloğlu’na başvurarak kullanabileceğiniz haklar aşağıda sıralananlar gibidir;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Yukarıda belirtilen (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


Belirtilen haklar kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Güzeloğlu Hukuk Bürosuna daha önce bildirilen ve Güzeloğlu Hukuk Bürosu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Güzeloğlu Hukuk Bürosuna aşağıda belirtilen iletişim adresleri vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Güzeloğlu Hukuk Bürosu

Adres : Akat Mahallesi Nisbetiye Caddesi Ece Apartmanı No: 49 B Blok Daire 17 34335 Etiler, İstanbul- Türkiye

E-Posta : info@guzeloglu.legal

Tel : +90 212 288 1010

Faks : +90 212 288 1015


Usule uygun olarak iletmiş olduğunuz talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır ve tarafınız bilgilendirilir.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesinde belirtilen ücretin talep edilebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için güncel Kişisel Verilerin Korunması Politikasını inceleyebilirsiniz.